Ubuntu 18.04 に pyenv と Python 3.7.2 をインストールしたメモ

$ sudo apt-get install git
$ git clone https://github.com/pyenv/pyenv.git ~/.pyenv
export PYENV_ROOT=$HOME/.pyenv
export PATH=${PYENV_ROOT}/bin:$PATH
eval "$(pyenv init -)"
$ sudo apt-get install gcc make
$ sudo apt-get install libssl-dev \
  libbz2-dev \
  libreadline-dev \
  libsqlite3-dev
$ sudo apt-get install zlib1g-dev
$ sudo apt-get install libffi-dev
$ pyenv install -v 3.7.2